64.1 F
Los Angeles
5 Haziran 2023
AnasayfaAlaturka OnlineAmerikan vatandaşlığına geçiş testi soruları ve cevapları

Amerikan vatandaşlığına geçiş testi soruları ve cevapları


Amerikan vatandaşlığına geçiş testi soruları ve cevapları, Amerikan Göçmenlik ve Vatandaşlık Hizmetleri Dairesi tarafından açıklandı.

Amerikan Göçmenlik ve Vatandaşlık Hizmetleri Dairesi, uygulayacağı 100 soruluk vatandaşlık testinin sorularını açıkladı.

Sınavlarda aşağıda tam listesi olan 100 sorudan 10 tanesi sorulacak ve vatandaş adayından en az 6’sını doğru olarak cevaplaması beklenecek.

Yeni vatandaşlık testinin İngilizce orijinal soru ve cevapları ile Türkçe açıklamaları şöyle:

Son Güncelleme 16 Eylül 2022

American Government (Amerikan Devlet Yapısı)

A: Principles of American Democracy ( Amerikan Demokrasisinin Prensipleri )

1. What is the supreme law of the land? ( Ülkedeki en yüksek yasa hangisidir? )

 • the Constitution (Anayasa)

2. What does the Constitution do? ( Anayasanın fonksiyonu nedir? )

 • sets up the government ( Devleti düzenlemek )
 • defines the government ( Devleti tanımlamak )
 • protects basic rights of Americans (Amerikan halkının temel haklarını korumak)

3. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words? ( Kendi kendini yönetme fikri Anayasa’nın ilk üç kelimesinde ifade edilmiştir. Bu üç kelime nedir? )

 • We the People ( Biz insanlar )

4. What is an amendment? ( ‘ Amendment ‘ nedir?)

 • a change (to the Constitution) – ( Anayasa’yı tashih )
 • an addition (to the Constitution) – ( Anayasa’ya ek madde )

5. What do we call the first ten amendments to the Constitution? (Anayasa’daki ilk 10 ‘ amendment ‘ı nasıl adlandırırız?)

 • the Bill of Rights ( Haklar Bildirgesi )

6. What is one right or freedom from the First Amendment? (Anayasa’nın birinci ek maddesinde korunan bir hak veya özgürlüğü söyleyin)

Aşağıdaki listeden birini yazmanız yeterli ;

 • speech ( ifade hürriyeti )
 • religion ( inanç hürriyeti )
 • assembly ( toplanma hakkı )
 • press ( basın hürriyeti )
 • petition the government ( devlete dilekçe hakkı )

7. How many amendments does the Constitution have? (Anayasa’da kaç ‘amendment’ yer alıyor? )

 • twenty-seven (27)

8. What did the Declaration of Independence do? ( Bağımsızlık bildirgesi niçin ilan edildi? )

Aşağıdakilerden birini söylemeniz yeterli;

 • announced our independence (from Great Britain) (İngiltere’den bağımsızlığımızı ilan etti)
 • declared our independence (from Great Britain) (Bağımsızlığımızı İlan Etti)
 • said that the United States is free (from Great Britain) (ABD’nin (İngiltere’den) özgür olduğunu söyledi.)

9. What are two rights in the Declaration of Independence? ( Bağımsızlık Bildirgesi’nde yer almış sadece iki hakkı belirtin )

Aşağıdakilerden ikisini yazmanız yeterli;

 • life ( hayat )
 • liberty ( özgürlük )
 • pursuit of happiness ( mutluluk arayışı )

10. What is freedom of religion? (İnanç özgürlüğü nedir?)

 • You can practice any religion, or not practice a religion ( Herhangi bir dini öğretiyi yaşamak ya da yaşamamak hakkı )

11. What is the economic system in the United States? ( ABD’nin ekonomik sistemi nedir? )

Aşağıdakilerden birini yazmanız yeterli;

 • capitalist economy ( kapitalist ekonomi )
 • market economy ( serbest pazar ekonomisi )

12. What is the “rule of law”? ( Hukukun üstünlüğü ne demektir? )

Aşağıdaki listeden birini yazmanız yeterli;

 • Everyone must follow the law. ( Herkesin kanunlara uyma yükümlülüğü )
 • Leaders must obey the law. ( Liderlerin kanunlara uyma yükümlülüğü )
 • Government must obey the law. ( Devletin kanunlara uyma yükümlülüğü )
 • No one is above the law. ( Kimsenin kanunlardan üstün olmaması )

B: System of Government ( Devlet Sistemi )

13. Name one branch or part of the government. ( Bir devlet organını ya da erkini belirtin. )

Aşağıdaki listeden birini yazmanız yeterli;

 • Congress ( Kongre )
 • legislative ( Yasama )
 • President ( Başkan )
 • executive ( Yürütme )
 • the courts ( Mahkemeler )
 • judicial ( Yargı )

14. What stops one branch of government from becoming too powerful? ( Devlet erklerinden birinin diğerlerinin aleyhine aşırı güçlenmesini engelleyen prensiplerden biri nedir?)

 • checks and balances ( Fren ve denge sistemi )
 • separation of powers ( Kuvvetler ayrılığı )

15. Who is in charge of the executive branch? ( Yürütme organının başında kim yer alır? )

 • the President ( Başkan )

16. Who makes federal laws? ( Federal kanunları kim yapar? )

 • Congress ( Kongre )
 • Senate and House of Representatives ( Senato ve Temsilciler Meclisi )
 • (U.S. or national) legislature ( Ulusal Yasama Organı )

17. What are the two parts of the U.S. Congress? ( Kongre’nin iki parçası hangisidir? )

 • the Senate and House (of Representatives) ( Senato ve Temsilciler Meclisi )

18. How many U.S. Senators are there? ( Kongre’de kaç senatör vardır? )

 • one hundred (100)

19. We elect a U.S. Senator for how many years? (Senatörleri kaç yıl için seçeriz? )

 • six (6)

20. Who is one of your state’s U.S. Senators? ( Eyaletinizin Federal Kongre’deki senatörlerinden birinin adını söyleyin )

21. The House of Representatives has how many voting members? ( Temsilciler Meclisi’nde oy hakkı olan kaç üye vardır? )

 • four hundred thirty-five (435)

22. We elect a U.S. Representative for how many years? ( Temsilcileri kaç yıllığına seçeriz? )

 • two (2)

23. Name your U.S. Representative. ( Yaşadığınız bölgenin temsilcisi kimdir )

 • Cevabı eyalete ve eyalet içinde yaşadığınız seçim bölgesine(district) göre değişir. Oy hakkı olmayan temsilcilere sahip başkent DC ve özerk bölgelerde yaşayanların herhangi bir cevabı kabul edilir.

Yaşadığınız bölgenin temsilcilerinin adları için tıklayın

24. Who does a U.S. Senator represent? ( Senatör kimi temsil eder? )

 • all people of the state ( Eyaletinin tüm insanlarını )

25. Why do some states have more Representatives than other states? (Bazı eyaletlerin Temsilciler Meclisi’nde diğerlerine göre fazla üyesi olmasının sebebi nedir?)

Aşağıdakilerden birini söylemeniz yeterli;

 • (because of) the state’s population ( Nüfuslarının fazla olması sebebiyle )
 • (because) they have more people ( Çünkü daha fazla insana sahipler )
 • (because) some states have more people (Çünkü bazı eyaletlerde daha fazla kişi var)

26. We elect a President for how many years? ( Başkanı kaç yıl için seçeriz? )

 • four (4)

27. In what month do we vote for President? ( Başkanı hangi ayda seçeriz? )

 • November (Kasım)

28. What is the name of the President of the United States now? ( Mevcut ABD Başkanı’nın adı nedir? )

 • Joseph R. Biden, Jr.
 • Joe Biden
 • Biden(üç cevaptan her biri geçerli)

(üç cevaptan her biri geçerli)

Bu Linkten en son güncellemelere bakabilirsiniz!

29. What is the name of the Vice President of the United States now?(Mevcut Başkan Yardımcısı’nın adı nedir?)

 • Kamala D. Harris
 • Kamala Harris
 • Harris

(üç cevaptan her biri geçerli)

Bu Linkten en son güncellemelere bakabilirsiniz!

30. If the President can no longer serve, who becomes President? ( Başkan görev yapamaz hale gelirse yerine kim başkan olur? )

 • the Vice President (Başkan Yardımcısı)

31. If both the President and the Vice President can no longer serve, who becomes President? ( Eğer başkan ve başkan yardımcısının her ikisi de görev yapamaz hale gelirse kim başkan olur? )

 • the Speaker of the House ( Temsilciler Meclisi Başkanı )

32. Who is the Commander in Chief of the military? (Ordunun başkomutanı kimdir?)

 • the President ( Başkan )

33. Who signs bills to become laws? ( Kongre kararları kimin imzasıyla kanun haline gelir? )

 • the President (Başkan)

34. Who vetoes bills? ( Kim yasaları veto eder? )

 • the President (Başkan)

35. What does the President’s Cabinet do? (Kabinenin görevi nedir?)

 • advises the President (Başkana danışmanlık)

36. What are two Cabinet-level positions? ( Kabinede yer alan sadece iki bakanlığı yazın )

Aşağıdaki listeden ikisini yazmanız yeterli;

 • Secretary of Agriculture ( Tarım Bakanı )
 • Secretary of Commerce ( Ticaret Bakanı )
 • Secretary of Defense ( Savunma Bakanı )
 • Secretary of Education ( Eğitim Bakanı )
 • Secretary of Energy ( Enerji Bakanı )
 • Secretary of Health and Human Services ( Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı)
 • Secretary of Homeland Security ( İç Güvenlik Bakanı )
 • Secretary of Housing and Urban Development ( Konut ve Kentsel Kalkınma Bakanı )
 • Secretary of Interior ( İçişleri Bakanı )
 • Secretary of Labor ( Çalışma Bakanı )
 • Secretary of State ( Dışişleri Bakanı )
 • Secretary of Transportation ( Ulaştırma Bakanı )
 • Secretary of Treasury ( Hazine Bakanı )
 • Secretary of Veterans’ Affairs ( Gazi İşleri Bakanı )
 • Attorney General ( Adalet Bakanı )
 • Vice President ( Başkan Yardımcısı)

37. What does the judicial branch do? ( Devletin yargı erkinin görevi nedir? )

 • reviews laws ( Yasaları gözden geçirme )
 • explains laws ( Yasaları açıklamak )
 • resolves disputes (disagreements) – ( Uyuşmazlıkları çözümlemek )
 • decides if a law goes against the Constitution ( Yasaların Anayasa’ya aykırılığını tespit etmek )

38. What is the highest court in the United States? ( Ülkedeki en üst derece mahkemesi hangisidir? )

 • the Supreme Court ( Yüksek Mahkeme )

39. How many justices are on the Supreme Court? ( Yüksek Mahkeme kaç hakimden oluşur? )

 • nine (9)

Bu Linkten en son güncellemelere bakabilirsiniz!

40. Who is the Chief Justice of the United States? ( Şu andaki Yüksek Mahkeme Başkanı kimdir? )

 • John Roberts
 • John G. Roberts, Jr.

Bu Linkten en son güncellemelere bakabilirsiniz!

41. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? ( Anayasamıza göre bazı yönetim yetkileri sadece Federal Hükümete aittir. Bu yetkilerden sadece bir tanesini belirtin )

Aşağıdaki listeden birini yazmanız yeterli;

 • to print money ( Para basmak )
 • to declare war ( Savaş ilan etmek )
 • to create an army ( Ordu kurmak )
 • to make treaties ( Uluslararası antlaşma imzalamak )

42. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states? ( Anayasamıza göre bazı yetkiler eyalet yönetimlerinin tekelindedir. Bunlardan sadece birini belirtin )

Aşağıdaki listeden birini yazmanız yeterli;

 • provide schooling and education ( Okul ve eğitim imkanı sağlamak )
 • provide protection (police) – ( Güvenliği sağlamak -polis )
 • provide safety (fire departments)- ( Asayişi sağlamak – itfaiye vb )
 • give a driver’s license ( Sürücü ehliyeti vermek )
 • approve zoning and land use ( Mülk ve arazilerin kullanımını onaylamak )

43. Who is the Governor of your state? ( Yaşadığınız eyaletin valisi kimdir? )

Cevabı eyalete göre değişir. Başkent DC ve özerk bölgelerin valisi yoktur.

Yaşadığınız eyaletin valisi için tıklayın

44. What is the capital of your state? ( Yaşadığınız eyaletin başkenti hangisidir? )

Cevabı yaşadığınız eyalet ve özerk bölgeye göre değişir.

Eyalet Başkentleri ve En Büyük Şehirler

45. What are the two major political parties in the United States? (ABD’de iki büyük politik parti hangileridir?)

 • Democratic and Republican ( Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti )

46. What is the political party of the President now? (Mevcut başkan hangi parti üyesidir?)

-Democratic (Party)  ( Demokratik Parti)

Bu Linkten en son güncellemelere bakabilirsiniz!

47. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now?(Mevcut Temsilciler Meclisi Başkanının adı nedir?)

 • Nancy Pelosi
 • Pelosi

Bu Linkten en son güncellemelere bakabilirsiniz!

C: Rights and Responsibilities (Haklar ve Mükellefiyetler)

48. There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them (Anayasa’da oy verme hakkı ile ilgili 4 değişiklik yapılmıştır. Bunlardan sadece birini belirtin)

Aşağıdaki listeden birini yazmanız yeterli;

 • Citizens eighteen (18) and older (can vote). (18 yaşından büyük vatandaşlar oy verebilir)
 • You don’t have to pay (a poll tax) to vote. (Oy vermek için ücret ödemek zorunda değilsiniz)
 • Any citizen can vote. (Women and men can vote.) – (Kadın ya da erkek herkes oy verebilir)
 • A male citizen of any race (can vote). (Her ırktan erkekler oy verebilir)

49. What is one responsibility that is only for United States citizens? ( Sadece ABD vatandaşları için olan bir vatani sorumluluk görevi belirtin )

 • serve on a jury (çağrı aldığında jüri üyesi olmak)
 • vote in a federal election (Federal seçimde oy vermek)

50. Name one right only for United States citizens. ( Sadece ABD vatandaşlarına münhasır haklardan birini belirtin)

 • vote in a federal election (Federal seçimde oy vermek)
 • run for federal office (Federal Ofis için aday olmak)

51. What are two rights of everyone living in the United States? ( ABD’de yaşayan herkesin sahip olduğu sadece iki hakkı belirtin )

Aşağıdaki listeden ikisini yazmanız yeterli;

 • freedom of expression (Kendini ifade hürriyeti)
 • freedom of speech (Konuşma Özgürlüğü – düşüncesini açıklama hürriyeti)
 • freedom of assembly (toplanma hakkı)
 • freedom to petition the government (devlete dilekçe verme hakkı)
 • freedom of worship (ibadet hürriyeti)
 • the right to bear arms (silah taşıma hürriyeti)

52. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance?( Bağlılık yemininde neye sadakatimizi belirtiyoruz? )

 • the United States ( ABD’ye )
 • the flag ( bayrağa )

53. What is one promise you make when you become a United States citizen? ( ABD vatandaşı olmaya başlarken söz verdiğiniz konulardan sadece birini belirtin )

Aşağıdaki listeden birini yazmanız yeterli;

 • give up loyalty to other countries(Diğer ülkelere bağlılıktan vazgeçmek)
 • defend the Constitution and laws of the United States(Amerikan Anayasasını ve kanunlarını savunmak)
 • obey the laws of the United States (Amerikan kanunlarına itaat)
 • serve in the U.S. military (if needed) (gerekli görülürse ABD ordusuna hizmet)
 • serve (do important work for) the nation (if needed)  ( Hizmet etmek (Gerekirse ABD için önemli bir iş yapmak))
 • be loyal to the United States (ABD’ye bağlılık)

54. How old do citizens have to be to vote for President? ( Kaç yaşındaki seçmenler başkanlık seçiminde oy kullanabilir? )

 • eighteen (18) and older (18 ya da daha büyük)

55. What are two ways that Americans can participate in their democracy? ( Amerikalıların demokrasilerine katılım yollarından sadece ikisini belirtin? )

Aşağıdaki listeden ikisini yazmanız yeterli;

 • vote (oy vermek)
 • join a political party (politik partilere üye olmak)
 • help with a campaign (seçim kampanyasına katılmak)
 • join a civic group (Yerel gruplara katılmak)
 • join a community group (cemiyetlere katılmak)
 • give an elected official your opinion on an issue (Bir konuda seçilmiş bir yetkiliye fikirlerinizi söylemek)
 • call Senators and Representatives (Senatör ve Temsilciler Meclisi üyelerini telefonla aramak)
 • publicly support or oppose an issue or policy ( Bir konuyu veya politikayı açıkça desteklemek veya karşı koymak )
 • run for office (Seçimlerde aday olmak)
 • write to a newspaper ( Gazeteye yazmak)

56. When is the last day you can send in federal income tax forms? ( Federal vergi beyannamesinin son yatırılma günnü hangisidir? )

 • April 15 (15 Nisan)

57. When must all men register for the Selective Service? (Bütün Erkeklerin Zorunlu Askerlik hizmetlerine yazılma yaşı nedir? )

Aşağıdakilerden birini belirtmeniz yeterli;

 • at age eighteen (18)
 • between eighteen and twenty-six (18 – 26 yaş arası)

American history (Amerikan Tarihi)

A: Colonial Period and Independence ( Koloniyal Dönem ve Bağımsızlık )

58. What is one reason colonists came to America? ( Kolonilerde yaşayanların Amerika’ya geliş sebeplerinden sadece birini belirtin? )

Aşağıdaki listeden birini yazmanız yeterli –

 • freedom ( özgürlük )
 • political liberty ( politik özgürlük )
 • religious freedom ( inanç özgürlüğü )
 • economic opportunity ( ekonomik fırsatlar )
 • practice their religion ( dinini serbestçe yaşama )
 • escape persecution ( ırkçılık ve zulümden kaçma )

59. Who lived in America before the Europeans arrived? ( Avrupalılar gelmeden önce Amerika’da kimler yaşıyordu? )

Aşağıdaki söyleyişlerden birini yazmanız yeterli;

 • Native Americans (Amerikan yerlileri)
 • American Indians (Amerikan Kızılderilileri)

60. What group of people was taken to America and sold as slaves? ( Amerika’ya zorla getirilip köle olarak satılanlar kimlerdi? )

 • Africans (Afrikalılar)
 • people from Africa (Afrikada yaşayan insanlar)

61. Why did the colonists fight the British? ( Kolonilerin İngilizlerle çatışma sebebi neydi? )

Aşağıdaki listeden birini yazmanız yeterli;

 • because of high taxes (taxation without representation) – (Yüksek vergiler ve temsilsi hakkı verilmeden vergi toplanması)
 • because the British army stayed in their houses (boarding, quartering) (İngiliz Ordusunun evlerinde kalmaları, konaklamaları)
 • because they didn’t have self-government (Kendi kendilerini yönetememeleri)

62. Who wrote the Declaration of Independence? ( Bağımsızlık Bildirgesi’ni kim kaleme aldı? )

 • (Thomas) Jefferson

63. When was the Declaration of Independence adopted? ( Bağımsızlık Bildirgesi ne zaman ilan edildi? )

 • July 4, 1776 (4 Temmuz 1776)

64. There were 13 original states. Name three. ( Başlangıçta 13 koloni vardı. Sadece üçünü belirtin )

Aşağıdaki listeden üçünü yazmanız yeterli –

New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina ve Georgia

65. What happened at the Constitutional Convention? ( Anayasa Kongresi’nde ne oldu? )

Aşağıdaki listeden birini yazmanız yeterli;

 • The Constitution was written (Anayasa yazıldı).
 • The Founding Fathers wrote the Constitution (Kurucu Babalar (ABD’nin Kurucuları) anayasayı yazdı).

66. When was the Constitution written? ( Anayasa hangi yıl yapıldı? )

 • 1787

67. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. ( Amerikan Anayasasının kolonilerce kabul edilmesinde önemli rol oynayan ‘Federalist Yazıları’ kaleme alan yazarlardan sadece birini belirtin)

Aşağıdaki listeden birini yazmanız yeterli;

 • (James) Madison
 • (Alexander) Hamilton
 • (John) Jay
 • Publius

68. What is one thing Benjamin Franklin is famous for? ( Benjamin Franklin’i ünlü yapan sebeplerden sadece birini belirtin )

 • U.S. diplomat (ABD’yi uluslarası temsil etmesi)
 • oldest member of the Constitutional Convention (Anayasa Kongresinin en yaşlı üyesi olması)
 • first Postmaster General of the United States (ABD’nin ilk Posta Müdürü olması)
 • writer of “Poor Richard’s Almanac” (Fakir Richard’ın Günlüğü’nü yayınlaması)
 • started the first free libraries (ülkedeki ilk ücretsiz kütüphaneleri kurması)

69. Who is the “Father of Our Country”? ( Ülkemizin kurucusu kimdir? )

 • (George) Washington

70. Who was the first President?( İlk başkan kimdir? )

 • (George) Washington

B: 1800s (1800’lü yıllar)

71. What territory did the United States buy from France in 1803? ( ABD’nin Fransa’dan satın aldığı bölge hangisidir? )

 • the Louisiana Territory
 • Louisiana

72. Name one war fought by the United States in the 1800s (1800’lü yıllarda ABD’nin yaptığı savaşlardan sadece birini belirtin).

 • War of 1812 (1812 Savaşı)
 • Mexican-American War (Meksika-Amerika Savaşı
 • Civil War (Amerikan İç Savaşı)
 • Spanish-American War (Hispanik Amerikan Savaşı)

73. Name the U.S. war between the North and the South? (Kuzey ve Güney arasındaki savaşın adı nedir)?

 • the Civil War (İç Savaş)

74. Name one problem that led to the Civil War (İç Savaşa yol açan sadece bir sebebi belirtin).

 • slavery (kölelik)
 • economic reasons (ekonomik sebepler)
 • states’ rights (Federal yönetime karşı eyalet hakları)

75. What was one important thing that Abraham Lincoln did? (Abraham Lincoln’un yaptığı bir önemli işi belirtin)

 • freed the slaves (Emancipation Proclamation) -(Köleliği kaldırması)
 • saved (or preserved) the Union -(Ülkenin birliğini koruması)
 • led the United States during the Civil War (İç Savaşta ülkeye liderlik yapması)

76. What did the Emancipation Proclamation do? (Emancipation Proclamation bildirisi neyi ilan etmiştir?)

Aşağıdaki cevaplardan her biri geçerli;

 • freed the slaves (köleliğin kaldırıldığını)
 • freed slaves in the Confederacy (Konfederasyon’da köleliğin kaldırıldığını)
 • freed slaves in the Confederate states (Konfederasyon eyaletlerinde köleliğin kaldırıldığını)
 • freed slaves in most Southern states (Güney eyaletlerinde köleliğin kaldırıldığını)

77. What did Susan B. Anthony do? ( Susan B. Anthony ne yapmıştır? )

 • fought for women’s rights (Kadın hakları için mücadele etmiştir)
 • fought for civil rights (Sivil haklar için mücadele etmiştir)

C: Recent American History and Other Important Historical Information (Amerikan Yakın Tarihi)

78. Name one war fought by the United States in the 1900s.  (ABD’nin 1900’lerde yaptığı savaşlardan sadece birini belirtin )

 • World War I (Birinci Dünya Savaşı)
 • World War II (İkinci Dünya savaşı)
 • Korean War (Kore Savaşı)
 • Vietnam War (Vietnam Savaşı)
 • (Persian) Gulf War (Körfez Savaşı)

79. Who was President during World War I? ( Birinci Dünya Savaşı yıllarında başkan kimdi? )

 • (Woodrow) Wilson

80. Who was President during the Great Depression and World War II? (Büyük Buhran ve İkinci Dünya Savaşı yıllarında başkan kimdi? )

 • (Franklin) Roosevelt

81. Who did the United States fight in World War II? ( İkinci Dünya Savaşı’nda ABD kimlerle savaştı? )

 • Japan, Germany, and Italy (Japonya, Almanya ve İtalya)

82. Before he was President, Eisenhower was a general. What war was he in?( Eisenhower başkan olmadan önce hangi savaşta generallik yaptı )?

 • World War II (İkinci Dünya Savaşı)

83. During the Cold War, what was the main concern of the United States?( Soğuk Savaş yıllarında ABD’deki en büyük kaygı ne ile ilgiliydi? )

 • Communism (komünizm)

84. What movement tried to end racial discrimination? ( Irk ayrımcılığını sona erdirmeye çalışan hareket hangisiydi? ) 

 • civil rights (movement) – (Sivil Haklar Hareketi)

85. What did Martin Luther King, Jr. do? ( Martin Luther King Jr ne yapmıştır? )

 • fought for civil rights (Sivil haklar için mücadele etti)
 • worked for equality for all Americans (Bütün Amerikalıların eşit olması için çalıştı)

86. What major event happened on September 11, 2001 in the United States? ( 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de olan büyük olay nedir? )

 • Terrorists attacked the United States ( ABD’ye terörist saldırı gerçekleşti ).

87. Name one American Indian tribe in the United States. ( ABD’deki bir Kızılderili Kabilesinin adını belirtin ) 

İmtihan yargıçlarında tam liste olacak;

Başlıcaları; Cherokee, Navajo, Sioux, Chippewa, Choctaw, Pueblo, Apache, Iroquois, Creek, Blackfeet, Seminole, Cheyenne, Arawak, Shawnee, Mohegan, Huron, Oneida, Lakota, Crow, Teton, Hopi ve Inuit.

Integrated Civics (Ülke Bilgisi)

A: Geography (Coğrafya)

88. Name one of the two longest rivers in the United States (ABD’deki en uzun iki nehrin adını belirtin).

 • Missouri (River)
 • Mississippi (River)

89. What ocean is on the West Coast of the United States?(Ülkenin batısında hangi okyanus vardır?)

 • Pacific Ocean (Pasifik Okyanusu)

90. What ocean is on the East Coast of the United States? (Ülkenin doğusunda hangi okyanus vardır?)

 • Atlantic Ocean (Atlantik Okyanusu)

91. Name one U.S. territory? ( ABD’nin kontrolündeki özerk bölgelerden birini belirtin )

Aşağıdaki listeden birini yazmanız yeterli –

 • Puerto Rico
 • U.S. Virgin Islands
 • American Samoa
 • Northern Mariana Islands
 • Guam

92. Name one state that borders Canada(Kanada’ya sınırı olan bir eyaletin adını belirtin).

Aşağıdaki listeden birini yazmanız yeterli;

 • Maine, New Hampshire, Vermont, New York, Pennsylvania, Ohio, Michigan, Minnesota, North Dakota, Montana, Idaho, Washington, Alaska

93. Name one state that borders Mexico (Meksika’ya sınır bir eyaletin adını belirtin).

Aşağıdaki listeden birini yazmanız yeterli;

 • California, Arizona, New Mexico ve Texas

94. What is the capital of the United States? (ABD’nin başkenti neresidir?)

 • Washington, D.C.

95. Where is the Statue of Liberty?(Özgürlük Heykeli nerededir?)

 • New York (Harbor)
 • Liberty Island

(New York, New York Limanı, Liberty Island, New Jersey, Hudson Nehri, cevaplarının hepsi kabul edilir)

B: Symbols (Semboller)

96. Why does the flag have 13 stripes? ( Bayrakta neden 13 şerit vardır? )

Aşağıdakilerden birini söylemeniz yeterli;

 • because there were 13 original colonies  (Çünkü ülkenin kuruluşunda 13 koloni vardı)
 • because the stripes represent the original colonies (Şeritler Kurucu Kolonileri temsil eder)

97. Why does the flag have 50 stars? ( Bayraktaki 50 yıldızın anlamı nedir? )

Aşağıdakilerden birini söylemeniz yeterli;

 • because there is one star for each state (Her Eyalet için bir yıldız var)
 • because each star represents a state (Her yıldız bir Eyaleti temil eder)
 • because there are 50 states ( 50 Eyalet var )

98. What is the name of the national anthem? ( Milli Marşın adı nedir? )

 • The Star – Spangled Banner

C: Holidays (Ulusal günler)

99. When do we celebrate Independence Day? ( Bağımsızlık Günü’nü ne zaman kutluyoruz? )

 • July 4th (4 Temmuz’da)

100. Name two national U.S. holidays (Sadece iki ulusal tatili belirtin).

Aşağıdaki listeden ikisini yazmanız yeterli;

 • New Year’s Day (yılbaşı), Martin Luther King Jr. Day (Martin Luther King Günü), Presidents’ Day (başkanlar günü), Memorial Day (Ulusal Anı günü), Independence Day (Bağımsızlık Günü), Labor Day (İşçi günü), Columbus Day (Kristof Kolomb günü), Veterans Day (Gazi günü), Thanksgiving (Şükran Günü), Christmas (Noel).

Bu yazı  16 Nisan 2005 tarihinden beri belli aralıklarla güncellenmektedir.

Son Güncelleme 16 Eylül 2022 – Evren Uğurbaş

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

4 YORUM

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,541BeğenenlerBeğen
16,121TakipçilerTakip Et
3,523TakipçilerTakip Et
7,678TakipçilerTakip Et
32,400AboneAbone Ol

Kaçırmayın